Keyboard Harmony Listening Quiz — Practice Quiz 3 Answers MUS 111 ScheduleWilliam Wieland
1) I – V7– I
2) I – IV – I
3) I – V6
4
– I6
 
4) i – V7– i
5) I6
4
– V – I
6) I – V+– I – V – I
7) I – IV6
4
– I – IV – I
8) i – V7– i – V – i
9) I6
4
– V7– I – V – I
10) I – V6
4
– I6
 
– IV – V