Keyboard Harmony Listening Quiz — Practice Quiz 1 Answers MUS 111 ScheduleWilliam Wieland
1) i – V – i
2) I – I6
4
– I
3) I – IV – I
4) I6
4
– V – I
5) I – V7– I
6) I – V+– I – V – I
7) I – IV – I6
4
– V – I
8) I – IV6
4
– I – V7– I
9) I – V6
4
– I6
 
– V6
4
– I
10) i – V7– i – V – I