PP C, F & G Minor Triads
Gm Fm Gm Cm Fm Cm
Gm Fm Cm Gm Cm Gm
Fm Gm Cm Fm Cm Fm
White Key Black Key White Key
(one black key)